குளோரினை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – K.ஷீல்லி, 1774.

CARL WILHELM SCHEELE is founder of “Chlorine” at 1774

அலுமினியத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – F. வோலர், 1827.

FRIEDRICK WOHLER  is founder of “Aluminium” at 1827

கால்சியத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – H.டேவி, 1808.

HUMPHRY DAVY is founder of  “Calcium”  at 1808

ஹைட்ரஜனை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – H.கேவண்டிஸ், 1766.

HENRY CAVENDISH is founder of “Hydrogen” at 1766

பாஸ்பரஸை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – H.பிராண்ட், 1669.

HENNING BRAND is founder of “Phosphate” at 1669

ரேடியத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – P&M.கியூரி, 1898

PIERRE CURIE & MARIE CURIE is founder of “Radium”  at 1898

பொட்டாசியத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – H.டேவி, 1807.

HUMPHRY DAVY  is founder of “Potassium” at -1807

நைட்ரஜனை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – D.ரூதர்போர்டு, 1772.

DANIEL RUTHERFORD is founder of “Nitrogen” at 1772

யுரேனியத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – E.M.பெலிகாட், 1841.

EUGENE MELCHIOR PELIGOT  is founder of “Uranium” at 1841

அயோடியனை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – B.கோர்ட்டாய்ஸ், 1812.

BERNARD COURTOIS is founder of “Iodine” at 1812

நிக்கலை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – A.க்ரான்ஸ்டெட், 1751.

AXEL FREDRIK CRONSTEDT is founder of  “Nickel” at 1751

ரேடியோ கதிர் வீச்சை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – கியூரி.

CURIE is founder of  “Radio Radiation”

திருடர் எச்சரிப்பு கருவியை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – எட்வின் டி.ஹோம்ஸ், 1858.

EDWIN D HOMES is founder of  “Burglar Alarm Apparatus” at 1858

டீசல் இன்ஜினை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – ருடோலஃப் டீசல் 1895. (ஜெர்மன்)

RUDOLF DIESEL  is founder of  “Diesel Engine” at 1895

கண்ணாடியை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – ஆக்ஸ்பர்க், 1080 (ஜெர்மனி)

AUGSBURG is founder of “Mirror” at 1080

மதிவண்டியை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – கிர்க்பாடிரிக் மாக்மிலென், 1839-40 (பிரிட்டன்)

KIRKPATRICK MACMILLAN  is founder of “Cycle” at 1839-40

சினிமாவை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – லூயி பிரின்ஸ், 1885 (பிரான்ஸ்)

LOUIS PRICE is founder of  “Cinema” at 1885

லேசரை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – T.H.மைமா, 1960.

THEODORE HARLOD MAIMAN is founder of  “Laser” at 1960

செயற்கை ரப்பரை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – குஸ்டீவ்வான் சார்டெட், 1827.

KUSTIVVAN CARTET is founder of “Synthetic Rubber” at 1827

மயக்க மருந்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – மோட்டன் மற்றும் ஜாக்ஸன்.

MOTTAN & JACKSON is founder of “Anesthetics”

கதிரியக்கச் செயலை கண்டறிந்தவர் யார்? – ஹென்றி பெக்கோரல், 1896.

HENRY PEKKORAL is founder of “Radio therapy Process” at 1896

ரேயானை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் யார்? – கார்டனேட்.

CORDANATE is founder of “Rayon”

அணுகுண்டை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – ஜெ.ராபர்ட் ஓப்பன்ஹைமர்,1945.

J.ROBERT OPPENHIMER is founder of “Auto Bomb” at 1945

புன்சன் அடுப்பை கண்டுபிடித்தவர் யார்? – வில்ஹெம் வான்பன்சன், 1855 (ஜெர்மனி)

WILHELM VANPANCAN is founder of “Duncan Stove” at 1855

Advertisements