1.முதன் முதல் 1893 ம் ஆண்டு நினைவு தபால் தலையை வெளியிட்ட நாடு அமெரிக்கா.

 AMERICA is released a first postal stamp at 1893

2.தண்ணீருக்கு அடியில் சென்று ஆராய்ச்சி செய்ய உதவும் மூச்சு கருவியின் பெயர் ஸ்கியூபா ஆகும். (SCUBA – Self Cointained Underwater Breathing Apparatus).

SCUBA tool  is used for under water research

3.தொலைக்காட்சியில் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று அடிப்படை நிறங்கள் பச்சை, நீலம், சிகப்பு.

A GREEN,RED,BLUE these 3 colors are basic color in television

4.பிளாஸ்டிக்குகளை எரிக்கும் பொழுது டையாக்சின் என்ற நச்சுப் புகை வெளியகிறது.

 A DIOXIN toxic smoke is released when you are burn  a plastics

5.சூப்பர் கணனியின் வேகம் வினாடிக்கு ஃலாப்ஸ்ப் (Flops) என்ற அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.

A super computer speed is calculated by FLOPS/MINUTE

6.பாம்பு நாக்கின் மூலம் வாசனையை உணர்கிறது.

A snake TONGUE is used to find a smell

7.காண்டா மிருகத்தின் கொம்புகள் உண்மையில் எலும்புகள் அல்ல.அவை மிகக் கடினமான மயிரிழைகளால் உருவானவை.

A Rhino beast HORNS is not a bone it is toughest hairleaf

8.அனப்லெப்ஸ் என்ற மீனுக்கு இரண்டு கண்களில் நான்கு விழித்திரைகள் உண்டு.

Anapleps fish have 4 RETINAS

9.கடுமையான வெப்பத்தில் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள நீர் யானையின் தோலில் ஒருவித இளஞ்சிகப்பு நிறத்தாலான திரவம் சுரந்து, குளிர்ச்ச்சியை கொடுக்கிறது.

A hippo is make one type of red liquid in summer it is used to create a chillness  

10.உண்ணி எனப்படும் தெள்ளுப்பூச்சி, ஓராண்டு வரையிலும் கூட பனிக்கட்டியினுள் உயிருடன் இருந்து, ஐஸ் கரைந்தபின் வெளிவரும் ஆற்றல் கொண்டது.

A TICKS Pest have a special  quality .it  live in ice cube approximately one year.

11.உலகிலேயே உயரமான சிகரம் எவரெஸ்ரட்,இதன் உயரம் 8848 மீட்டர்கள்.

A world tallest hill is EVEREST it height is 8848 mtr

12.திரை அரங்குகளே இல்லாத நாடு சவுதி அரேபியா.

A Saudi Arabia doesn’t have a CINEMA hall

13.உலகிலேயே மிகப் பெரிய நூலகம் மாஸ்கோவில் உள்ள லெனின் நூலகம்.

A world biggest library is lenin library at  Masco

14.உலகிலேயே துனியில் செய்திதாள் வெளியிடும் நாடு ஸ்பெயின்.

Around a world SPAIN is released a newspaper in cloth

15.அஞ்சல் தலையில் தனது நாட்டின் பெயரைக் கொண்டிராத நாடு ஐக்கிய இராஜ்ஜியம்.

A UK doesn’t have a country name in post tamp

16.உலகில் மிக நீண்ட நாள் வாழும் மிருகம் முதலை. இவை 300 ஆண்டுகள் வரை வாழுகின்றன.

A CROCODILE is a longest life in this world around 3oo yrs it will be live

  1. இரண்டு பிரதமர்களைக் கொண்ட நாடு சான்மரீனோ.

A Canmarino have a 2 PRIME MINISTER

18.உலகிலேயே ஜனாதிபதிக்கு ஒரு வருட காலம் பதவி கொண்ட நாடு சுவீட்சர்லாந்து.

A president ruled only one year in SWITZERLAND

19.முதல் டிரக்டர் 1900 ஹால்ட் என்பவரால் செய்யப்பட்டது.

A first TRACTOR founded in 1900 by halt

20.முதன் முதலில் காகிதத்தினால் ரூபாய் நோட்டை அச்சிட்டு வெளியிட்ட நாடு சீனா.

A CHINA is a first  released  money in paper

21.ஐக்கிய நாடுகள் சபை 1945, அக்டோபர் 24ல் தொடங்கப்பட்டது.

UNITED NATIONS is found in October 24 1945

22.உலகிலேயே வெப்பமான இடம் அசீசீயா (லிபியா).

A world warmer place is ACICIYA in Libya

23.உலகிலேயே குளிந்த இடம் சைபீரியா (ரஷ்யா).

A world co0ler place is Siberia in russia

24.விமானம் பறக்கும் உயரத்தை அள்க்க உதவும் கருவியின் பெயர் ஆல்டி மீட்டர்.

ALTIMETER Equipment is used to find an aero plane flying distance  

25.உலகிலேயே அதிக வயதில் பிரதமர் ஆனவர், மொகரார்ஜி தேசாய்.இவர் 1977ல் மார்ச் 24ல் பதவி ஏற்றபோது வயது 81.

In a world ageist prime minister is MORARJI DESAI age is 81 he is a prime minister of India  at 1974 march 24

26.பூனையின் கண்பார்வை மனிதனைவிட எட்டு மடங்கு கூர்மையானது.

A cat EYESIGHT is 8 time sharper compare than human Eyesight

27.ஒட்டகம் 1 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள தண்ணீரை எளிதாக கண்டுபிடித்துவிடும்.

A camel is FIND a Water in  beyond 1 kilometer .

28.கரையான் ஒரு நாளைக்கு முப்பதாயிரம் முட்டை இடும்.

A TERMITE   lay a 30,000 eggs per day

29.நத்தைகளால் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் வரை நித்திரை கொள்ள முடியும்.

A Slugs can SLEEP continuously 3 years

30.மனிதனுடைய காதுகளால் 130 டெசிபல் அளவுதான் பொறுத்துக்கொள்ள முடியும்

A HUMAN ears bear a 130 decibel Noise only 

 

Advertisements