ஈசலுக்கு வயிறு இல்லை.
Spammers don’t have a stomach

தேளுக்குக் காதுகள் இல்லை.
Scorpions don’t have a ears
மண் புழுக்களுக்குக் கண்கள் இல்லை.
Earthworm don’t have a eyes
ஈக்களுக்குப் பற்கள் இல்லை.
Flies don’t have a teeth
வண்ணத்துப் பூச்சிகளுக்கு வாய் இல்லை.
Butterfly’s don’t have a mouth
ஆண் கொசுக்கள் கடிப்பது இல்லை.
A male mosquito didn’t bite a humans
பூச்சிகள்,புழுக்கள் தூங்குவது இல்லை.
Insect & worm are never ever sleep
ஆமைக்குப் பற்கள் இல்லை.
Tortoise don’t have a teeth
முதலை,மீன் பாம்பின் விழிகளுக்கு இமைகள் இல்லை.
Crocodile ,fish & snake doesn’t have eyelid
குளிர்ப் பிரதேசத்தில் பல்லிகளே இல்லை.
A lizard is won’t live in cold area’s
குளிர் காலத்தில் குயில் கூவுவது இல்லை.
A quile is doesn’t callout in winter season
கிவி பறவை பறப்பதில்லை.
Kiwi bird doen’t fly in sky
வௌவால் முட்டை இடுவதில்லை.
A bat doesn’t lay a egg in this world
பறவைகளுக்கு சிறுநீர்ப் பை இல்லை.
A bird’s doen’t have a urinary bladder

Advertisements