1) உலகில் மிகப்பெரிய விலங்கு எது? திமிங்கிலம்

What is the biggest animal in the world? Whale
2) உலகில் உயரமான விலங்கு எது? ஒட்டகச்சிவிங்கி

Which is the tallest animal in the world?Giraffe
3) உலகில் மிக உயரமான மலை எது? இமயமலை

What is the tallest mountain in the world? Himalaya
4) உலகிலேயே மிக நீளமான நதி எது? அமேசன்(6.750 கிலோமீற்றர்)

What is the longest river in the world? Amazon (6,750 km)


5) உலகிலேயே மிக நீளமான நதியாகக் கருதப்பட்ட நதி யாது? நைல் நதி(6.690 கிலோ மீட்டர்)

What is the longest river in the world, considered the river? Nile River


6) உலகியே மிக ஆழமான ஆழி எது? மரியானாஆழி(11.522மீற்றர்)

What is the deep is too deep?Mariyanaali (11.522 meters)


7) உலகிலேயே மிகப்பெரிய நகரம் எது? லண்டன்

Which is the largest city in the world? London


8)உலகிலேயே பெரிய பாலைவனம் யாது? சஹாராப்பாலைவனம்

What is the world’s largest desert? sahara


9) உலகிலேயே மிகச் சிறிய அரசு எது? வத்திக்கான்

What is the smallest state in the world? Vatican


10) உலகிலேயே பெரிய சமுத்திரம் எது? பசுபிக் சமுத்திரம்

What is the largest ocean in the world? Pacific Ocean


11) உலகிலேயே பெரிய தீவு எது? கிறீன்லாந்து

Which is the largest island in the world? Greenland


12) உலகிலேயே பெரிய கண்டம் எது? ஆசியாக்கண்டம்

What is the largest continent in the world?  Asia

13) உலகிலேயே சிறிய கண்டம் எது? ஆஸ்திரேலியா 

What is the smallest continent in the world? Australia


14) உலகிலேயே பெரிய நாடு எது? கனடா(ரஷ்யா சிதறிய பிறகு)

Which is the largest country in the world? Canada (after the collapse of Russia)


15) உலகிலேயே அதிகளவில் எரிமலைகள் உள்ள நாடு எது? இந்தோனேஷியா

Which is the world’s highest active volcanoes in the country? Indonesia


16) உலகிலேயே அதிக மழை பெறும் இடம் யாது? சீராப்புஞ்சி

What in the world to receive the highest rainfall? Cirappunci

17) உலகிலேயே பெரிய நன்னீர் ஏரி யாது? சுப்பீரியர் ஏரி

What is the largest freshwater lake in the world? Lake Superior


18) சூரியனை புமி ஒருமுறை சுற்றிவர எடுக்கும் காலம் யாது? 365 நாடகள்.6 மணி 9நிமிடம். 9.54 செக்கன்

What is the time it takes to go around the sun once Earth? Days 365 6 hours and 9 minutes. 9.54 sec


19) உலகிலேயே மிகவுயர்ந்த சிகரம் யாது? எவரெஸ்ட்

What is the highest peak in the world? Everest


20) உலகிலேயே பெரிய எரிமலை யாது? லஸ்கார்(சிலி) 5.990 மீற்றர்

What is the largest volcano in the world? Laskar (Chile) 5.990 m


21) உலகிலேயே மிக நீளமான மலை எது? அந்தீஸ்மலை

Which is the longest mountain in the world? Antismalai


22) உலகிலேயே மிகவும் பரந்த கடல் எது? தென்சீனக்கடல்

Which is the world’s most wide ocean? South China Sea


23) உலகிலேயே பெரிய ஏரி எது? கஸ்பியன் (ரஷ்யா-ஈரான்)

What is the largest lake in the world? Caspian (Russia-Iran)


24) உலகிலேயே மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது? ஏஞ்சல்ஸ்(வெனிசுவெலா) 979மீற்றர்

Which is the tallest waterfall in the world? Angels (venicuvela) 979 m


25) உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகையுள்ள நாடு எது? சீனா

Which is the most populous country in the world? China


26) உலகிலேயே குறைந்த மக்கள் தொகையுள்ள நாடு எது? வத்திக்கான்

Which is the most populous country in the world? Vatican


27) உலகிலேயே மிக நீளமான ரயில்வே பிளாட்பாரம் எங்குள்ளது? காரக்புர்

Platform is the longest railway in the world? Karakpur


28) உலகிலேயே மிக ஆழமான ஏரி எது? பைக்கால் ஏரி

Which is the deepest lake in the world? Lake Baikal


29) உலகிலேயே மிக நீளமான குகை எது? மாமத் குகை

What is the longest cave in the world? Cave mamat


30) உலகில் உள்ள ஒரே ஒரு இந்து மத நாடு எது? நேபாளம்

Which country in the world only a Hindu? Nepal


31) உலகிலேயே மிகப்பெரிய பு எது? ரவல்சியாஆர்ணல்டி

What is the world’s largest Flower? Ravalciyaarnalti


32) உலகிலேயே மிக நீளமான வீதி அமைந்துள்ள இடம் எது? அலாஸ்கா

Which is the longest street in the world are located? Alaska


33) உலகிலேயே மிகப் பழைமையான தேசப்படத்தை வரைந்தவர் யார்? தொலமி

Who drew up the map and the oldest in the world? Tolami


34) உலகிலேயே மிகப் பிரபலமான விஞ்ஞான சஞ்சிகை எது? நேச்சர்

Which is the most famous scientific magazine? Nature


35) ஆசியாவில் உள்ள கிறிஸ்தவ நாடு எது? பிலிப்பைன்ஸ்

What is a Christian country in Asia? Philippines


36) உலகில் எரிமலை இல்லாத கண்டம் எது? ஆஸ்திரேலியா 

Volcano is no continent in the world? Australia


37) உலகில் மிக உயரத்திலுள்ள ஏரி எது? டிடிக்காகா

The lake is at the very height of the world? Titikkaka


38) உலகில் மிக உயரமான அணை எது? போல்டர் அணை

What is the tallest dam in the world? Boulder Dam


39) உலகிலேயே மிகப் பழைமையான கம்யுனிஸ நாடு எது? சீனா

Communist is the oldest country in the world? China


40) உலகிலேயே மிகப் பெரிய ஜனநாயக நாடு எது? இந்தியா

Which is the world’s largest democracy? India


41) உலகில் அதிக மக்களால் பேசப்படும் மொழி எது? மாண்டரின்(சீனா)

What is the language spoken by most people in the world? Mandarin (China)


42) உலகில் அதிகளவில் அச்சிடப்படும் நூல் எது? பைபிள்

What is the highest in the world in the printed book? Bible


43) கடல்மட்டத்திற்கு கீழே உள்ள நாடு எது? நெதர்லாந்து

The country is below sea level? Netherlands


44) உலகில் ஆறுகளே இல்லாத நாடு எது? சவுதி அரேபியா

Which country in the world without rivers? Saudi Arabia


45) உலகில் மிகப் பெரிய இஸ்லாமிய நாடு எது? இந்தோனோசியா

Which is the largest Islamic country in the world? Indonesia


46)உலகில் மிக உயரமான அணை யாது? போல்டர் அணை ( manas hussain )

What is the tallest dam in the world? Boulder Dam (manas hussain)

 

 

 

 

Advertisements