பயம் கொள்ளாதே உன்னை கொன்றுவிடும்
பயந்து வாழதே சுதந்திரம் போய்விடும்
பயத்துடன் இருக்காதே பணிந்து போகநேரிடும் sldr

 

Advertisements