உறக்கத்தில் கூட மகிழ்வாய் இருக்கிறேன் கனவில் நீ வரும்பொழுது
உணர்வற்று போகிறேன் நேரில் நீ வரும்பொழுது

Advertisements